Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej


Zabudowa terenu leśnego

W celu np. wybudowania domu, tarasu, wiaty lub chodnika na gruncie leśnym, należy wpierw uzyskać decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej.

Wszystkie informacje dotyczące procesu wydawania takiej decyzji można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa.

Wydanie opisu taksacyjnego lasu

Jednym z dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej jest opis taksacyjny lasu. Lasy Miejskie – Warszawa wydają takie opisy na wniosek zainteresowanej osoby.

Wzór wniosku o wydanie opisu taksacyjnego znajduje się do pobrania tutaj. Miejsce złożenia i/lub odbioru:

a) osobiście w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa: Warszawa, ul. Korkowa 170A,

b) pocztą na adres: Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa,

c) wiadomością e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

d) za pośrednictwem platformy ePUAP (pobierz tutaj instrukcję wysyłania pisma przez ePUAP).

Opis taksacyjny będzie wydany niezwłocznie, maksymalnie w ciągu miesiąca.

W razie deklaracji odbioru osobistego, dokument nieodebrany w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o możliwości odbioru będzie wysłany na adres korespondencyjny.

Wycinka drzew pod budowę

Po otrzymaniu decyzji w sprawie wyłączenia należy przesłać jej kopię do Lasów Miejskich – Warszawa, wraz z zawiadomieniem (wzór zawiadomienia do pobrania tutaj) o zamiarze dokonania wyrębu.

Lasy Miejskie – Warszawa nie wyznaczają w tym przypadku drzew do wycinki. Kontury wyłączenia gruntu z produkcji leśnej oznaczone na mapie załączonej do decyzji należy odzwierciedlić geodezyjnie w terenie – to właśnie obszar, z którego dozwolone będzie usunięcie roślinności leśnej.

Po zakończonym wyrębie należy ponownie powiadomić Lasy Miejskie – Warszawa o gotowości drewna do ocechowania, celem wydania świadectwa legalności pozyskania drewna. Jest to ostatnia czynność, po której można zagospodarować pozyskane drewno.

Cechowanie drewna

Cechowanie drewna, jest czynnością niezbędną do wydania świadectwa legalności pozyskania drewna. Ma ono na celu identyfikację drewna poprzez umieszczenie na pozyskanym drewnie numeru stosu lub sztuki. W świadectwie legalności pozyskania drewna określa się miąższość, gatunek, wymiary, wskazuje się właściciela oraz potwierdza prawidłowość pozyskania. Ww. dokument stanowi potwierdzenie pozyskania drewna zgodnie z przepisami. Właściciel lasu ma obowiązek powiadomić Lasy Miejskie – Warszawa o dokonanym pozyskaniu drewna, celem jego ocechowania.

Wyłączenie części działki z produkcji leśnej

Przypominamy, że poza obszarem podlegającym zezwoleniu na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej w dalszym ciągu pozostaje użytek leśny, a co za tym idzie podlega on przepisom ustawy o lasach. Ustawa ta określająca zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.

W myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych rozpoczęcie innego niż leśne użytkowanie gruntu jest tożsame z wyłączeniem gruntu z produkcji leśnej. Oznacza to, że przeznaczenie gruntu pod inny cel, niż związany z gospodarką leśną (na przykład budowa tarasu, wiaty, ścieżki albo umieszczanie innych obiektów ogrodowych uniemożliwiających wzrost roślinności leśnej) wymaga uprzedniego uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej.

Obowiązki właściciela lasu

Właściciel lasu powinien wiedzieć, że również i jego obowiązuje ustawa o lasach. Zapisy ustawy stanowią m.in., że w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

a) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów (art. 9 ust. 1pkt 1),

b) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ust. 1pkt 2),

c) ochrony gleby i wód leśnych (art. 9 ust. 1pkt 3).

Właściciele lasów zobowiązani są również do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a w szczególności do:

 • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk (art. 13 ust. 1 pkt 1);
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu (art. 13 ust. 1 pkt 2);
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej (art. 13 ust. 1 pkt 3);
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty (art. 13 ust. 1 pkt 4);
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 • pozyskiwania drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu (art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. a),
 • pozyskiwania surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego (art. 13 ust. 1 pkt 5 lit b).

Zakazy dotyczące lasów

Zgodnie z art. 30 ustawy w lasach zabrania się m.in.: rozkopywania gruntu, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, rozgarniania i zbierania ściółki. W związku z tym na terenie wpisanym do ewidencji gruntów jako las nie jest dopuszczalne m.in.: zakładanie i utrzymywanie trawników, samowolne usuwanie jakichkolwiek roślin (niezależnie od ich wieku albo pochodzenia), ani prowadzenie prac ingerujących w glebę.

W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów naraża się na odpowiedzialność określoną m.in. w Kodeksie wykroczeń:

 • art. 158 §1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego zezwolenia, podlega karze grzywny;
 • art. 159. Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony lasów, nie wykonuje zabiegów zapobiegających, wykrywających i zwalczających nadmierne powijające się i rozprzestrzeniające się organizmy szkodliwe, podlega karze grzywny art. 160 §1. Kto działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną, podlega karze grzywny;
 • art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Uprawnienia właściciela lasu

Ustawa o lasach określa nie tylko obowiązki ale również i uprawnienia właścicieli lasów, do których należą m.in.:
 • możliwość pozyskiwania drewna w posiadanym lesie, zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją;
 • prawo do zamiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela;
 • prawo do bezpłatnego doradztwa dotyczącego zalesiania i gospodarki leśnej;
 • wykonywanie na koszt nadleśnictwa zarządzonych przez starostę zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów;
 • możliwość występowania (wyłącznie w przypadkach losowych) do starosty o zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę