Odszkodowania


Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym (szkody łowieckie) uregulowane zostały w art. 46 - 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie. W przypadku obszarów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, zgodnie z art. 50 ust. 1 b i ust. 3 Prawa łowieckiego, za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt łownych w uprawach i płodach rolnych odpowiada Skarb Państwa. Jeżeli zdewastowany grunt jest użytkiem rolnym, o odszkodowanie należy wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Odszkodowania z powyższego tytułu wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Prawo łowieckie nie reguluje przypadków dotyczących innych szkód spowodowanych przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym niż szkody w uprawach i płodach rolnych. Uregulowana w art. 431 k.c. odpowiedzialność deliktowa za zwierzęta nie ma zastosowania do zwierząt żyjących w stanie wolnym.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę