Dane osobowe


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest administratorem danych i jak można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w Lasach miejskich - Warszawa?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lasach Miejskich - Warszawa jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa z siedzibą w Warszawie (04-549), ul. Korkowa 170A i zobowiązuje się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Państwa danych osobowych. Proces przetwarzania danych osobowych zawarty jest w prowadzonym przez administratora rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

W sprawach przetwarzania danych osobowych w Lasach Miejskich - Warszawa można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe, które zbieramy

Administrator danych osobowych – Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lasach Miejskich - Warszawa;
- realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe
- przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą w celu załatwienia spraw, które obsługujemy zgodnie z naszymi kompetencjami
Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane adresowe, w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Dane, które identyfikują Ciebie podczas obsługi kancelaryjnej w Lasach Miejskich - Warszawa w zależności od rodzaju sprawy, którą chcesz załatwić.
Gdy odwiedzasz nasze obiekty
Nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w naszych systemach wraz z datą i godziną Twojej wizyty.
Kiedy kupujesz u nas drewno
Dane osobowe, które wymagamy podczas zakupu drewna takie jak imię i nazwisko oraz dane adresowe i NIP
Gdy zwracasz się do nas z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, zgłoszeniem wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej, zawiadomieniem o zamiarze wykonania wyrębu drzew
Dane osobowe, które podajesz w złożonym wniosku takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, numer i obręb działek, dowód wniesienia opłaty skarbowej, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego, imiona rodziców.
Gdy zgłaszasz zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt
Gdy zgłaszasz zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt Dane, które nam podajesz dotyczące imienia i nazwiska oraz danych adresowych i numeru telefonu oraz lokalizacja.
Gdy zwracasz się do nas w sprawach związanych z udostępnianiem lasów w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych
Dane osobowe, które nam podajesz takie jak imię i nazwisko, adres, email oraz numer telefonu.
Gdy zapisujesz się na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przez elektroniczną platformę zapisów
W celach zapisu na zajęcia podajesz nam swoje imię i nazwisko, email oraz numer telefonu oraz liczbę oraz wiek dzieci, które zapisujesz w swoim imieniu. W przypadku zapisów na zajęcia dla szkół i przedszkoli email oraz numer telefonu osoby zapisującej grupę na zajęcia oraz nazwa i dane adresowe instytucji.
Kiedy bierzesz udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Wizerunek, który może znaleźć się na zdjęciach z prowadzonych zajęć
Kiedy aplikujesz na wolne stanowisko pracy w Lasach Miejskich - Warszawa
Dane przewidziane w trybie niniejszych przepisów obowiązującego prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz pozostałe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych wskazane dobrowolnie.
Kiedy nawiązujesz z Lasami Miejskimi - Warszawa stosunek pracy
Dane przewidziane w trybie niniejszych przepisów obowiązującego prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Kiedy zawierasz z Lasami Miejskimi - Warszawa umowę cywilnoprawną w celu realizacji zleconych prac/usług
Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, nr i seria dowodu osobistego, adres właściwego Urzędu Skarbowego, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu zatrudnienia, numer rachunku bankowego oraz nazwa banku, dane dotyczące niepełnosprawności.
Kiedy bierzesz udział w zamówieniu prowadzonym w trybie prawa zamówień publicznych
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, informacja o niekaralności, niepełnosprawności inne dane zawarte w aktach konkretnego zamówienia
Kiedy odbywasz w Lasach Miejskich - Warszawa praktyki lub staż
Imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, nazwy uczelni, wydział, kierunek i specjalizacja, rok studiów, umiejętność obsługi programów komputerowych, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki oraz dane dotyczące zdrowia – informacja o niepełnosprawności (dostosowanie stanowiska odbywania praktyki), dane dotyczące wyroków skazujących.
Kiedy składasz do Lasów Miejskich - Warszawa skargę lub wniosek
Imię i nazwisko; adres zamieszkania lub pobytu oraz inne dane przekazane przez skarżącego lub wnioskującego oraz inne wskazane w skierowanym piśmie.

Kto jest odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Lasy Miejskie - Warszawa?

Dane mogą być udostępnione m.in.:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Lasami Miejskimi - Warszawa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa.

Czy dane przekazywane są do krajów trzecich lub organizacji ?

Pana/i dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich ani do żadnych organizacji.

W jakim czasie przechowujemy zebrane dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie prawa przysługują Panu/i?

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dotyczą

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lasach Miejskich - Warszawa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lasach Miejskich - Warszawa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzorujący przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Lasy Miejskie - Warszawa
Adres
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 22 612 25 60
Godziny otwarcia
 • Pn - Pt
  7.30 – 15.30
 • Sb - Nd
  Nieczynne
Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej Lasów Miejskich
Adres
ul. Rydzowa 1A
02-973 Warszawa
Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 506 395 592
Leśne laboratorium
Park przy Bażantarni
© Wszelkie prawa zasteżone.
Lasy Miejskie Warszawa.
Dostępne strony internetowe WCAG