Lasy Warszawy


Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdujące się w granicach miasta zajmują tak znaczne obszary. Duży udział terenów niezabudowanych stwarza dogodne warunki bytowania dla znacznej grupy gatunków zwierząt.
Po zakończeniu II Wojny Światowej podjęto uchwałę o odbudowie Warszawy na mocy Ustawy Sejmu Ustawodawczego z dnia 3 lipca 1947 r. Wśród architektów i urbanistów pojawiła się koncepcja, wspierana przez leśników, aby zwiększyć lesistość miasta i otoczyć je zielonym pierścieniem leśnym. Koncepcja zyskała akceptację i 1949 r. zapadła decyzja, aby lesistość Warszawy wynosiła 23,5 %. Początkowo powołano Biuro Zalesień, a w 1951 r. przekazano to zadanie Prezydium Rady narodowej m.st Warszawy. Do końca 1951 r. na terenie miasta stołecznego i okolicach zalesiono ponad 15 tys. ha gruntów. Powstał pierścień wokół stolicy. W wyniku zmian granic Warszawy w latach 1951 - 2002, obszar miasta zwiększył się do około 512 km², a powierzchnia leśna do około 7 200 ha. Lesistość stolicy wynosi obecnie około 15%.
Specyfiką lasów położonych w granicach administracyjnych Warszawy jest zróżnicowanie form własności:
  • Skarb Państwa
  • Lasy Prywatne

Lasy prywatne będące pod nadzorem Prezydenta m.st.Warszawy to około 3 200 ha, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych to powierzchnia około 1 300 ha.

Obecnie nadzór nad całością gospodarki leśnej pełni specjalnie w tym celu powołana w 2007 r. jednostka budżetowa - Lasy Miejskie – Warszawa. Przedmiotem działalności Lasów Miejskich - Warszawa jest prowadzenie gospodarki leśnej wg zasad zrównoważonego rozwoju, zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze m. st. Warszawy, a ponadto sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zajmują ok. 3200 ha. Podstawowym problemem przed którym stoją Lasy Miejskie – Warszawa jest pogodzenie ochrony przyrody i potrzeb gwałtownie rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie na obrzeżach miasta w 27 kompleksach.