Statut


§ 1.

Jednostka organizacyjna m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”, prowadzona w formie jednostki budżetowej, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645),

3) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646),

5) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),

6) niniejszego statutu

 § 2.

1) Siedzibą „Lasów Miejskich-Warszawa” jest m.st. Warszawa.

2) „Lasy Miejskie-Warszawa” prowadzą działalność statutową na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach leśnych pozostających we władaniu m.st. Warszawy.

 § 3.

Przedmiotem działalności „Lasów Miejskich-Warszawa” jest:

1) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie tej jednostce przez m.st. Warszawa z uwzględnieniem potrzeb:

a) nauki i dydaktyki,

b) ochrony walorów krajobrazowych,

c) ochrony dóbr kultury,

d) wypoczynku ludności,

e) ochrona zwierzyny dziko żyjącej.

2) prowadzenie działalności mającej na celu zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze m. st. Warszawy.

3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

4) Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem projektów planów urządzenia lasu, projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz projektów dokonywania zmiany tych planów w drodze aneksów, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o lasach.

 § 4.

1) „Lasami Miejskimi-Warszawa” kieruje Dyrektor, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent m. st. Warszawy.

2) „Lasy Miejskie-Warszawa” są pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

3) Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych pracowników w jednostce „Lasy Miejskie-Warszawa”.

 § 5.

Do zakresu działania Dyrektora „Lasów Miejskich-Warszawa” należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością „Lasów Miejskich-Warszawa” i zapewnienie prawidłowego jej funkcjonowania,

2) reprezentowanie „Lasów Miejskich- Warszawa” wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich, w granicach udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa,

3) składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym „Lasów Miejskich- Warszawa”, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 § 6.

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania „Lasów Miejskich- Warszawa” określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 § 7.

1) „Lasy Miejskie- Warszawa” prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2) Podstawą gospodarki finansowej „Lasów Miejskich- Warszawa” jest roczny plan finansowy.

3) „Lasy Miejskie- Warszawa” prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 8.

1)„Lasy Miejskie- Warszawa” użytkują i zarządzają mieniem m. st. Warszawy niezbędnym do wykonywania zadań.

2) Nadzór nad działalnością „Lasów Miejskich- Warszawa” sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swych kompetencji.

 § 9.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.