Instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP

Zgodnie z ustawą o lasach (art 37a), w przypadku sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu gruntu jeżeli: oznaczony jest jako las w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczony jest do zalesienia, lub objęty jest  uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy). 

Umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest umową nieważną, dlatego potrzebne jest udokumentowanie, że  nie zachodzi  prawo pierwokupu i stąd są potrzebne następujące dokument: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  zaświadczenie ze starostwa powiatowego potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest  objęta  uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Krok po kroku

 1. Pobierz tutaj, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 4. Skompletowane dokumenty złóż w siedzibie Lasów Miejskich - Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa lub wyślij pocztą lub przez ePUAP.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku dokonywania uzupełnień we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2129 ze zm.).
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem),
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa; 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 • Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr……..z  obrębu…..”.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

MIEJSCE ODBIORU:,

 • osobiście
 • za pośrednictwem poczty.
 • za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie)

W przypadku deklaracji odbioru osobistego, zaświadczenia nieodebrane w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o możliwości odbioru dokumentu będą wysyłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku

Termin odpowiedzi

 • do 7 dni roboczych