Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Są to opracowania określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż).

Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna poprzez umieszczenie na pozyskanym drewnie numeru stosu lub sztuki. W świadectwie legalności pozyskania drewna określa się miąższości, gatunek, wymiary, wskazuje się właściciela oraz potwierdza prawidłowość pozyskania. Ww. dokument stanowi potwierdzenie pozyskania drewna zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach tj. na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji administracyjnej.

W świetle powyższego pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie:

  1. uproszczonego planu urządzenia lasu,
  2. decyzji administracyjnej.

Więcej informacji otrzymasz Gospodarka leśna