Zgodnie z ustawą o lasach (art 37a), w przypadku sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu gruntu jeżeli:

Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa, to obiekt wyjątkowy w skali całej aglomeracji. Został wybudowany przy zabytkowej leśniczówce na terenie Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego, jednego z ulubionych miejsc mieszkańców stolicy. Jego budowa została sfinansowana ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Początki lasów miejskich w Warszawie to okres międzywojenny, w 1938 wykupiono z dóbr wilanowskich Las Kabacki na potrzeby rekreacji mieszkańców miasta. Wcześniej lasami miejskimi były już Las Bielański i Las Młociński (110 ha wykupione przez miasto już w 1907). Od roku 1950 lasy te stały się własnością Skarbu Państwa, a w 1963 zapadła decyzja o prowadzeniu odrębnej gospodarki leśnej miasta.

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Są to opracowania określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż).