Kiedy można wyciąć drzewa?

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Są to opracowania określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Po II wojnie światowej spustoszenia w lasach Warszawy i okolic były ogromne. Lasy w wielu miejscach nosiły ślady tragedii i walk Polaków.

Zgodnie z ustawą o lasach (art 37a), w przypadku sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu gruntu jeżeli: oznaczony jest jako las w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczony jest do zalesienia, lub objęty jest  uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy). 

Lasy Warszawy mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i dla zaspokajania ważnych potrzeb społecznych. Funkcje tych kompleksów leśnych są ogromne i często niedoceniane. Spełniają ważną rolę w procesach oczyszczania powietrza zwłaszcza w mieście o dużym natężeniu motoryzacyjnym i przemysłowym. Swą obecnością wpływają na mikroklimat.