"Edukacja dla przyrody - zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z  edukacji przyrodniczo - leśnej oraz materiałów promujących działania proekologiczne" - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 124.496,84 zł.