Monitoring wybranych gatunków ptaków, płazów, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy – Lasów Miejskich Warszawy – etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 84.100,00 zł.

„ Jestem badaczem przyrody” – zakup mikroskopów stereoskopowych  do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11880,00 zł

Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych w granicach m.st. Warszawy w 2014 roku sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

Co to jest las?”- produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.000,00 zł.

„Poznaj leśną stronę Warszawy”- produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji  w kwocie 21 600,00 zł"

Sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położnych w granicach