Drukuj

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że przystępują do realizacji prac z zakresu gospodarki leśnej na terenie osiedla Miedzeszyn w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Przedmiotowy zabieg zrealizowany będzie zgodnie z:

- obowiązującym Planem Urządzenia Lasu Dzielnicy Wawer oraz Programem Ochrony Przyrody, które zgodnie z wymogami Ustawy o Lasach zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw środowiska,

- obowiązującym Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu Wawer oraz Programem Ochrony Przyrody zatwierdzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Z wyżej wymienionymi dokumentacjami oraz ze sporządzoną dla nich prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich – Warszawa. W trakcie wykonywania przedmiotowych prac ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na obszar objęty zabiegiem. Drewno pozyskane w ramach przedmiotowych prac będzie podlegało sprzedaży, zakupić je mogą dowolne podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Cennik na drewno jest dostępny na stronie internetowej Lasów Miejskich – Warszawa pod adresem: https://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php/o-nas/pliki-do-pobrania/369-cennik-drewna Wpływy ze sprzedaży drewna nie stanowią przychodu Lasów Miejskich – Warszawa, w całości trafiają do budżetu m.st. Warszawy.

Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa, oraz osobniki gatunków niezgodnych z potencjałem siedliska – o charakterze inwazyjnym lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta.

Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.