Ścieżka przyrodnicza Las Sobieskiego

 

Na kolejnych postojach dowiemy się o:

  1. Ekosystemach leśnych - znajdziemy tu informacje o poszczególnych komponentach ekosystemów oraz wzajemnych zależnościach między organizmami tworzącymi ekosystem.
  2. Ptakach - ich bogactwie gatunkowym w Lesie Sobieskiego, sposobie życia, znaczeniu dla lasu, a także możliwościach ich ochrony.
  3. Ssakach - ich różnorodności i sposobach odżywiania, a także o tym, które mogą być sprzymierzeńcami człowieka, a które występując w znacznej liczbie mogą wyrządzać szkody.
  4. Grzybach - roli jaką spełniają te cudzożywne organizmy w obiegu materii, a także ich strategii życiowej. Poznamy też niektóre gatunki.
  5. Ochronie przyrody - dlaczego koniecznością stały się działania zmierzające do zachowania niektórych terenów i gatunków. Poznamy też stosowane w Polsce formy ochrony przyrody.
  6. Owadach - poznamy tu niezwykłą różnorodność form tych zwierząt, a także dowiemy się o wpływie jaki mogą niektóre gatunki wywierać na las.
  7. Roślinach - gatunkach występujących w Lesie Sobieskiego, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, krzewów i najpospolitszych roślin runa. Dowiemy się też jak bogaty drzewostan może wpływać na rozwój runa leśnego.
  8. Gospodarce leśnej - jej celach i sposobach ich realizacji. Poznamy również konkretne zabiegi hodowlane i ochronne, zaplanowane w Lesie Sobieskiego.
  9. Płazach i gadach - ich wymaganiach siedliskowych, znaczeniu dla środowiska, a także różnorodności tych zwierząt w otaczającym lesie.
  10. Funkcjach lasu - czyli o tym co ważnego, niesie ze sobą obecność lasu w mieście.

Archiwum plików w formacie shapefile zawierające geometrie ścieżki przyrodniczej "Życie lasu" i jej stacji w układzie 84.